RPH Model Kitaran 5E

August 9, 2018 | Author: harraz | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download RPH Model Kitaran 5E...

Description

Model Kitaran 5E Rancangan Pengajaran Harian Sains Tahun 5

Kelas  Tempoh  Tempoh Bilangan murid Mata pelajaran Bidang #asil

: : : : : :

Tahun 5 Klana 60 Minit 23 orang Sains Menyiasat Dunia Teknologi !  Kesta"ilan dan Kekuatan Struktur !2 Memaha Memahami mi keku kekuata atan n dan kesta kesta"il "ilan an strukt struktur ur

:

!2!5 Mengenalpasti &aktor'&aktor yang mempengaruhi

$em"elajaran %mum #asil $em"elajaran Khusus ("jekti& 

kekuatan struktur !2!6 Mem"ina model yang kuat dan sta"il! :

$em"elajaran

$ada $ada akhir akhir pengaj pengajara aran n ini) ini) murid murid dapat: dapat: Menyat atak akan an a! Meny

tiga tiga

&akt &aktor or

yang yang

memp mempen enga garu ruhi hi

kekuatan struktur struk tur!!

"! Mem"ina model "inaan yang kuat dan sta"il $engetahuan

:

Sedia *da

a! Murid mengetahui &aktor'&aktor yang mempengaruhi kesta"ilan struktur

"! Murid mengetahui "entuk'"entuk asas struktur! Bahan

Bantu

:

Tukul) ukul) pem"ar pem"aris is kayu) kayu) tali) tali) kad kad tug tugasa asan n

Mengajar $eralata $eralatan n *kti+iti *kti+iti

:

Stra, tra,)) pit pita a pel pele ekat) ) cardboard box, gunting

#ands'(n

Aras -ngage

Isi Kandungan Tukul

yang

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran ! .uru .uru merang merangsan sang g rasa rasa ingin ingin

atatan Alat!

/pengli"atan

diim"ang

pada

tahupem"aris

tidak

menggunakan

5 minit

 jatuh

kerana

pelajar

peristi,a

dengan kaedah

"eranggah!

yang digantung pada pem"aris

gra+iti tukul dan

tidak jatuh! 2! Murid mem"uat in&erens! 3! Murid diminta menyatakan &aktor'&aktor

1ajah

: pem"aris

• •

/tukul

kedudukan titik

pem"aris! Tukul $em"aris tali

kesta"ilan

struktur

Demo dan

-plore

tukul Kekuatan

/penerokaan

strukturdise"a"kan ara

30 minit

penyam"ungan

! .uru adalah

"ahagian' "ahagiannya

mengedarkan

tugasan model

akti+iti

kad

mem"ina

menggunakan

stra,

kepada setiap kumpulan! setiap kumpulan 2! 4akil mengam"il diperlukan

"ahan untuk

Teknik !  akti+iti hands'on

Alat! •

stra,

• 

cardboard 

yang

mem"uat

akti+iti! 3! Murid menghasilkan model! mem"im"ing seara ! .uru kumpulan!

box  • 

pita pelekat

Kemahiran ber"kir! Kritis  Kreati& 

KPS! Mengenalpasti pem"olehu"ah

5! .uru

dan

kekuatan kumpulan "erapa

murid

menguji

model

setiap

dengan

mengira

"ilangan

"uku

yang

dapat ditampung oleh model! 6! Murid diminta menyatakan perkara yang perlu dimalarkan

semasa pengujian dilakukan! ! .uru "ertanya soalan:

Kaedah! Kelas

-plain

7aktor'&aktor

/peneranga

kekuatan

8Mengapa ada model yang Teknik

n

struktur:

le"ih kuat "er"anding model

0 minit

• • •

"entuk sam"ungan  jenis "ahan

lain9 8*pakah persamaan kesemua model itu9 8*paah kesan

kepada

kekuatan jika stra, diganti dengan rod kayu9 2! Murid diminta memerhati ara

kuat!

! Murid

mem"uat

mem"eri

ontoh

/pengolahan

"er"entuk

aplikasi pengetahuan tantangmelengkung

kekuatan

0 minit

le"ih

kuat

"er"anding  jam"atan rata! *

Berdiri?!

in&erens!

Murid

Mem"uat in&erens

mem"uat

Alat! •

>Model

*

Berdiri? yang di"uat daripada lidi 1ajah 2: Demo >* Berdiri??

sare guli

dan /rujuk

1ajah 2 $enerangan: .uli "ertadak se"agai pem"erat yang mem"erian edudukan pusat gra+iti yang rendah

View more...

Comments

Copyright © 2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF