Makine_Teorisi_II_2011-2012_Vize_Sinavi.pdf

August 15, 2018 | Author: edip123 | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download Makine_Teorisi_II_2011-2012_Vize_Sinavi.pdf...

Description

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ  MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ  MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2011-2012 AKADEMİK YILI  GÜZ YARIYILI MAKİNA TEORİSİ II VİZE SINAVI  1. Şekildeki mekanizma statik dengededir . Verilen anda denge için 2 nolu elemana uygulanması gereken dengeleyici tork T2' yi yi hesaplayınız. Sürtünme olmadığını kabul ediniz. (25 puan). Şekil Ölçeği : 1/50 1. The mechanism shown in figure is in static equilibrium. Determine the torque T2 to be applied to member 2  for equilibrium. Assume Assume no friction. (25 points). points). Figure Scale: 1/50

P5 = 3000 N

O2

C

T2

5 2

4 3

B

6

O6

A

P5 = 3000 N

C

O2

T2

5 2 4

A

3

5.SCD P5 = 3000 N

B

C

F15

6

32

4.SCD

F45

°

F54

F 45.cos32 = 3000 F 45 = 3538 N F 45 = F 54 = F  p4 = F 4p = 3538 N

O6

C

3.SCD

A F23

3 4

B

K  f  = 1/100

B Pimi SCD

B

F6p

Fp3

Fp6

F 4p = 35,38 mm

Fp4

6.SCD

B

F6p F3p F4p F3p

6

2.SCD

F 3p = 58 mm ölçülür  F 3p = F 23 = F 32 = 58.100 = 5800 N

O2

T2

d 2 = 16,2 mm

O6 F16

T 2 = F32.d2 = 5800.16,2.(50/1000) = 4698 Nm

A

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ  MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ  MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2011-2012 AKADEMİK YILI  GÜZ YARIYILI MAKİNA TEORİSİ II VİZE SINAVI  2. Şekildeki sistemde silindirin kütlesi  100 kg,  AB çubuğunun kütlesi  20 kg’dır . Sistem durgun iken t = 0 anında  AB çubuğuna B noktasından şekilde görüldüğü gibi  1000 N şiddetinde F kuvveti tesir ettirilmeye başlanıyor . Silindir ile yüzey arasında kayma olmadığını , yer ile silindir arasında yuvarlanma direnci olmadığını kabul ederek  kuvvetin etki ettirildiği anda silindirin açısal ivmesi  ile A, B noktalarının ivmelerini hesaplayınız . (25 puan). ( Şekil ölçekli çizilmemiştir . AB çubuğunun ağırlık merkezi A noktası ile çakışıktır  ). 2. In the given system mass of the cylinder is 100 kg, mass of beam AB is 20 kg. System is initially at rest. At t = 0 a force of 1000 N is acted upon AB as seen. Assuming no slippage and no rolling friction, calculate the angular  acceleration of the cylinder and accelerations of points A and B. (25 points). (The figure is not drawn by using a scale. Center of mass of AB is coincident with A). 2

Isilindir  = ½ m R R = 650 mm g = 9,8 m/s

B

 A, G AB

F = 1000 N 300 mm

R

 A, G AB

B F = 1000 N

300 mm

R

Çubuk SCD aç F = 1000 N

B

İvmeler  as = α.R = 0,65.α aç = α.(R+0,3) = α.(0,65+0,3) = 0,95.α Çubuğun Hareket Denklemi   ∑ F ç = 0 F sc – F – mç .aç = 0

Fsc +

mç.aç

 A, G AB

Silindir SCD α

+

Fcs  A

R

ms.as

F sc = 1000 + 20.aç F sc = 1000 + 20.(0,95.α ) F sc = 1000 + 19.α Silindirin Hareket Denklemi   ∑ MO = 0 - F cs.(0,3+0,65) – ms.as.0,65 – I.α = 0 2 - 0.95.F cs – 100.(0,65.α ).0,65 – ( ½.100.0,65  ).α = 0 F cs = - 66,7.α F sc = Fcs 1000 + 19.α = -66,7.α α = -11,67 r/s2 ( Silindirin açısal ivmesi  ) aç = 0,95.α = 0,95.(-11,67) = -11,1 m/s2 (  A ve B moktaralarının ivmesi  )

I.α O

SELÇUK ÜN İV   ERSİ TESİ  MÜHENDİ SLİ K Mİ MARLIK FAKÜLTESİ  MAK İ NA MÜHENDİ SLİĞİ  BÖLÜMÜ 2011-2012 AKADEMİ K YILI  GÜZ YARIYILI MAK İN   A TEORİ Sİ  II V İ ZE   SINAVI  3. Şekildeki mekanizmada 2 nolu krank görüldü ğü gibi bir kar şı kütle asılarak dengelenmi ştir. Mekanizmanın verilen hareketini sa ğlayacak T 2 torkunu hesaplay ınız. (50 puan). Şekil Ölçeği (k ş ) : 1/40 3. Cranck (2) of the mechanism shown in figure is balanced by using a counterweight as seen. Determine the driving torque T 2 necessary in order to maintain the given motion. (50 points). Figure Scale (k ş ) : 1/40 α2 = 0 2 α3 = 40 r/s (SY/CW)

P = 6000 N

aG3 = 64 m/s2 µ(165o ) aG4 = 87 m/s2 µ(180o ) aG3 = 74 m/s2 µ(270o )

D,G6

I3 = 2 kgm2 m3 = 6 kg m4 = 7 kg m5 = 0 kg m6 = 5 kg

G5 5

C

B

G3

O2,G2 2

A T2

3

4

G4

6

I. durum: m 3 ,I3 ≠ 0, m ,I 0 i   ,P= i  h3 = I3.α3 /m3.aG3 h3 = 2.40/6.64 = 0,2m h3 = 0,2.(1000/40) = 5 mm

C f 43

k  f  = 1/10

f 14 B B

4

G3

f 23 f 43

m3.aG3 f 34 3

m3.aG3 = 384 N

 f 23 = 56 mm ölçülür   f 23 = 56.10 = 560 N

A

f 23

f 12

d2 = 20 mm

f 32 2

O2

A T2

T 2/I = f 32.d 2= 560.(20.40/1000) = 448 Nm

II. durum: m4 ≠ 0, m ,I 0 i   ,P= i 

C f 14 f 43 B B

4

3

m4aG4

f 34 o

27

 f 34.sin27 = m4aG4  f 34 = 1341,4 N A

 f 34 = f 43 = f 23 = f 32 = 1341,4 N

f 23

f 12

d2 = 21,6 mm

O2

f 32 2

A T2

T 2/II = f 32.d 2= 1341,4.(21,6.40/1000) = 1158,96 Nm

III. durum: m 6 ,P ≠ 0, m ,I i  i = 0 f 65 m6aG6 = 370 N

P = 6000 N

D

f 16

D

f 34

5

C

6

f 35

f 56

B

4

f 53

o

60

C

 f 56.cos60 = P – m6aG6  f 34 = 11260 N

f 43

f 14

 f 56 = f 65 = f 35 = f 53 = 11260 N

k  f  = 1/250 3

f 23

f 43

A

d2 = 22,3 mm

f 23

O2

f 32 2

f 12

T2

f 53 = 11260 N

T 2/III = f 32.d 2= 26200.(22,3.40/1000) = 23370,4 Nm

 f 23 = 104,8 mm ölçülür   f 23 = 104,8.250 = 26200 N  f 23 = f 32 = 26200 N

T 2 = T 2/I + T 2/II + T 2/III = 448 + 1158,96 – 23370,4 = -21763,44 Nm

View more...

Comments

Copyright © 2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF